Przed odwiedzeniem Kliniki Molas Clinic, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kliniki

I OGÓLNE ZASADY

 1. Zakupując usługę w Klinice, Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Molas Clinic prowadzi terminarz zapisów. Klienci obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu.
 3. Aby skorzystać z usługi, należy wypełnić „Kartę konsultacyjną pacjenta”  oraz podpisać Świadomą zgodę pacjenta na wykonanie usługi. Formularze są do wglądu w Klinice.
 4. Klient samodzielnie decyduje, czy chce, żeby jego dane były przetwarzane do celów marketingowych (np. otrzymywanie informacji dot. organizowanych promocjach i konkursach).
 5. Z racji charakteru wykonywanych zabiegów, pomimo wizyty umówionej na konkretną godzinę, może wyniknąć opóźnienie, o którym Klient jest informowany przez pracownika Kliniki.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Molas Clinic z jego winy.

II REZERWACJA WIZYTY

 1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Internetu – pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji online, telefonicznie bądź osobiście.
 2. Dokonując rezerwacji klient zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych, w tym o podanie numeru telefonu, który będzie służył wyłącznie w celu ewentualnego kontaktu.

III WYKONANIE USŁUGI

 1. W celu przygotowania się do zabiegu należy zadbać o higienę wszystkich części ciała poddawanych zabiegowi.
 2. W przypadku złego samopoczucia, prosimy o poinformowanie operatora przed rozpoczęciem zabiegu.
 3. Molas Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranej usługi, w przypadku stwierdzenia przez personel przeciwwskazań do poddania Klienta wybranej usłudze.
 4. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów oraz towary nie podlegają zwrotowi.

IV ANULOWANIE WIZYTY

 1. Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie ma możliwości pojawienia się na umówiony termin wizyty. Bardzo prosimy o wcześniejszą, jak najszybszą informację o zaistniałym fakcie.
 2. Anulowania rezerwacji można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji online lub osobiście, co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą.
 3. W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę bez wcześniejszego anulowania wizyty, Klient otrzyma upomnienie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji powtórnie, Klientowi zostanie zablokowana możliwość rezerwacji wizyt online, a także w razie chęci umówienia kolejnej wizyty Klient będzie musiał uiścić Zaliczkę w celu zarezerwowania terminu wizyty.
 4. Molas Clinic zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby wykonanie Zabiegu nie było możliwe z powodu awarii sprzętu niezbędnego do jego wykonania. W takim przypadku Strony uzgodnią nowy, dogodny termin Zabiegu.

V PIERWSZA WIZYTA

 1. Prosimy o przybycie 10 minut przed umówioną wizytą, w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.
 2. Prosimy o wcześniejszym poinformowaniu nas o ewentualnym spóźnieniu, w celu zmiany czasu rezerwacji oraz uniknięciu utrudnień dla innych Klientów.
 3. 24 godziny przed wizytą przesyłamy klientom przypomnienie SMS o dniu i godzinie wizyty.
 4. Prosimy o wcześniejszą informację w celu anulacji bądź przełożenia terminu.

VI KONSULTACJA

 1. W celu utrzymania profesjonalnych standardów przed pierwszym z każdych oferowanych przez nas zabiegów mamy do Państwa dyspozycji konsultację. Wizyta jest całkowicie bezpłatna i jest po to, aby zapewnić Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

VII VOUCHERY UPOMINKOWE

 1. W momencie rezerwacji prosimy o informację o fakcie posiadania vouchera.
 2. Prosimy o zabranie ze sobą vouchera na umówioną wizytę.
 3. Vouchery podarunkowe nie mogą być wymienione na gotówkę i nie mogą być łączone z żadną inną ofertą promocyjną.
 4. Nasze vouchery są ważne przez okres 6 miesięcy i mają ustaloną datę ważności. Jeśli nie skorzystają Państwo z bonu przed datą wygaśnięcia, bon przepada.

VIII PAKIETY

 1. Nie zwracamy pieniędzy za zakupione i niewykorzystane usługi.
 2. Wykupione pakiety nie mogą być przepisane na inną osobę.
 3. Odwołanie wizyty konieczne jest na min. 24h przed umówionym spotkaniem.
 4. Jeżeli klient nie stawi się na umówioną wizytę, nie odwołując jej wcześniej (min. 24h) zabieg przepada na rzecz Molas Clinic.

IX OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Zgodnie z przepisami nie możemy przyjąć osoby niepełnoletniej bez opiekuna prawnego i jego pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Taki druk udostępniamy w naszym gabinecie lub przesyłamy drogą mailową.

XI PROMOCJE

 1. Każda organizowana akcja promocyjna jest przeznaczona dla określonej usługi lub usług i tylko jej dotyczy. Inne usługi nie wymienione w akcji promocyjnej nie biorą w niej udziału.
 2. Każda promocja posiada własny regulamin dostępny na stronie internetowej lub na recepcji.
 3. Przedmiotem promocji mogą być usługi świadczone przez Molas Clinic w ramach jej działalności oraz towary i produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przez Molas Clinic.
 4. Promocje oferowane przez Molas Clinic moge być ograniczone czasowo, a termin obowiązaywania promocji jest podany w jej opisie.
 5. Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Molas Clinic, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

XII REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Molas Clinic, ul. Bergamotki , 02-765 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected] w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w zależności od formy wpłynięcia reklamacji.

XIII ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

Molas Clinic zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku, gdy:

 1. Klient odmówił podania danych do rejestracji zabiegu.
 2. Klient jest w stanie nietrzeźwym.
 3. Występuje przeciwwskazanie do zabiegu
 4. Wygląd skóry wskazuje na stany chorobowe lub rany (grzybica, łuszczyca, AZS).
 5. W trakcie zabiegu depilacji laserowej powstaje zbyt duże podrażnienie skóry.
 6. Klient nie jest przygotowany do zabiegu (nie zachował zasad higieny).

XIV DANE OSOBOWE

 1. Klinika zastrzega, że Klienci są zobowiązani do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest MOLAS CLINIC SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Zabiegów. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 4. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia (m. in. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia)
 5. Wszelkie treści zawarte w Karcie Pacjenta są objęte ochroną danych osobowych i mają charakter poufny oraz wykorzystywane są wyłącznie do celów Kliniki.
 6. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

XV MONITORING WIZYJNY

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Molas Clinic w Warszawie (w tym miejsca instalacji systemu kamer na terenie kliniki), reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem systemu monitoringu jest Karolina Mołas i Tomasz Mołas, prowadzący spółkę pod nazwą Molas Clinic Sp. z o.o. Sp. k., mieszcząca się przy ul. Bergamotki 1, w Warszawie (02-765), o numerze NIP: 5213860870, Regon: 382656902.
 3. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych, którego administratorem jest Karolina Mołas i Tomasz Mołas, prowadzący spółkę pod nazwą Molas Clinic Sp. z o.o. Sp. k. Przetwarzanie tego zbioru podlega przepisom RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95|46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisom krajowym dotyczącym ochrony danych osobowych.
 4. System Monitoringu wizyjnego został oznaczony w sposób wyraźny za pośrednictwem tablic i naklejek informacyjnych.
 5. Celem monitoringu jest (mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora oraz art. 222 Kodeksu pracy):
 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Kliniki (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Kliniki);
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników;
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, itp.);
 • ograniczanie dostępu do siedziby firmy osób nieuprawnionych i niepożądanych;
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu;
 • sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora danych;
 • zapewnienie zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym;
 • zapewnienie zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

9. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).

10. System monitoringu wizyjnego składa się z:

 • dwóch kamer rozmieszczonych wewnątrz kliniki w częściach wspólnych (rzut na recepcję i poczekalnię kliniki, rzut na recepcję i korytarz kliniki). Obraz rejestrowany jest w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
 • urządzenia i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt (tzw. rejestrator)
 • oprogramowania do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań.

11. Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Karolina Mołas i Tomasz Mołas, prowadzący spółkę pod nazwą Molas Clinic Sp. z o.o. Sp. k., mieszcząca się przy ul. Bergamotki 1, w Warszawie (02-765).

12. Osoby odpowiedzialne mają dostęp do:

 • bezpośredniego podglądu kamer,
 • urządzenia rejestrującego,
 • zapisów z kamer.

13. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz zainstalowane jest na rejestratorze, na którym jest nagrywany obraz z kamer, umieszczony w zamykanym na klucz pomieszczeniu.

14. Dostęp do pomieszczenia mają tylko osoby upoważnione. Rejestrator dodatkowo chroniony jest loginem oraz hasłem dostępu.

15. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą administratora:

 • pracownikom administratora w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia postępowania wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności, np. zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w Klinice.
 • właściwym organom (m.in. Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.
 • nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym w postaci np. płyty CD/DVD/Pendrive i przekazywane za pokwitowaniem.

16. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania są kasowane automatyczne poprzez nadpisanie kolejnych nagrań.

17. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych osobowych.

WSZYSTKIE NASZE URZĄDZENIA SĄ SPRAWDZONE I KONSERWOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, CZĘŚCI WRAŻLIWE SĄ DEZYNFEKOWANE LUB WYMIENIANE PRZED KAŻDYM ZABIEGIEM.

WSZYSCY NASI PRACOWNICY MAJĄ ODPOWIEDNIE SZKOLENIA I NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE.